Riskide juhtimine

Hinnakiri

 Pangagarantiid

1. Garantiitaotluse läbivaatamine tasuta
2. Garantii väljastamiseks garantiilepingu ja muude seotud dokumentide valmistamine tasuta
3. Garantii väljastamine, garantii summa suurendamine, garantii tähtaja pikendamine:  
3.1. kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas (v.a. hoius) 0.3% garantii summast, min 100 EUR
3.2. kui garantii tagatiseks on hoius 0.8% garantii summast, min 100 EUR
3.3. kui garantii tagatiseks on muu tagatis, mis ei ole mainitud punktis 3.1. või 3.2. 0.8% garantii summast, min 150 EUR
4. Muude garantii tingimuste muutmine (v.a. punktis 3 mainitud muudatuste), garantii tagasivõtmine 75 EUR
5. Garantii kasutamine  
5.1. kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas (v.a. hoius) 0.8% garantii summast
5.2. kui garantii tagatiseks on hoius 1% garantii summast
5.3. kui garantii tagatiseks on mõni muu tagatis, mis ei ole mainitud punktis 5.1. või 5.2. 3% garantii summast
6. Garantiikirja vormistamise kinnitus 50 EUR
7. Lisatasu kiirkorras garantii väljastamiseks, muudatuste tegemiseks (1 pangapäeva jooksul) 50 EUR
8. Garantii näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui garantiid ei ole väljastatud) 50 EUR
9. Garantii tagastamine / maksenõude käsitlemine 0.2% tagastatavast summast, min 200 EUR
10. Teise panga poolt väljastatud garantii kinnitamine 0.1% garantii summast, min 90 EUR, max 500 EUR
11. Teise panga poolt väljastatud garantii tingimuste muutmise kinnitamine 75 EUR
12. Kliendi nimel garantiinõude valmistamine ja saatmine 250 EUR
13. Teise panga poolt väljastatud garantii õigsuse läbivaatamine ja kinnitamine 40 EUR
14. Garantii tühistamine enne kehtivusaja lõppu 25 EUR
15. Postikulud tegelikud kulud + 10 EUR
16. SWIFT sõnum garantii väljastamisel 20 EUR
17. Muud SWIFT sõnumid 10 EUR

Impordiakreditiiv

1. Impordiakreditiivi taotluse läbivaatamine tasuta
2. Uue impordiakreditiivi vormistamine/ summa suurendamine 0.25% impordiakreditiivi summast, min 170 EUR
3. Impordiakreditiivi tingimuste muutmine (v.a. summa suurendamine), kasutamata akreditiivi tagasivõtmine või tühistamine 75 EUR
4. Impordiakreditiivi näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui impordiakreditiivi ei ole väljastatud) 50 EUR
5. Lisatasu kiirkorras impordiakreditiivi väljastamiseks, muudatuste tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul 50 EUR
6. Dokumentide, makse kontrollimine 0.2% dokumendi summast, min 170 EUR
7. Edasilükatud makse tasu, vigadega dokumentide esitamine 70 EUR
8. Maksmata dokumentide tagastamine 40 EUR
9. Nõustamine impordiakreditiivi taotluse täitmiseks 50 EUR
10. Impordiakreditiivi kinnitus 20 EUR
11. Impordiakreditiivi tühistamine enne tähtaja lõppu 25 EUR
12. SWIFT sõnum impordiakreditiivi väljastamise kohta 20 EUR
13. Muud SWIFT sõnumid 10 EUR

Ekspordiakreditiiv

1. Eelteatis akreditiivi avamisest 40 EUR
2. Teatis akreditiivi avamisest 0.10% ekspordiakreditiivi summast, min 85 EUR, max 430 EUR
3. Eksportakreditiivi näidise koostamine ja kooskõlastamine 50 EUR
4. Akreditiivi tingimuste muutmine, kasutamata akreditiivi tagasivõtmine või tühistamine 75 EUR
5. Akreditiivi dokumentide eelkontroll 80 EUR
6. Dokumentide ja makse kontrollimine 0.20% dokumendi summast, min 200 EUR
7. Akreditiivi makse sooritamine dokumente esitamata 0.10% ekspordiakreditiivi summst, min 100 EUR, max 500 EUR
8. Dokumentide tagastamine 40 EUR
9. Akreditiivi ülekandmine 0.15% ülekantavast akreditiivi summast, min 200 EUR
10. Akreditiivi loovutamine 0.10% summast, min 150 EUR, max 700 EUR
11. Teise panga poolt väljastatud akreditiivi kinnitamine vastavalt lepingule
12. Teise panga akreditiivi kinnitamine ilma pangapoolse maksekohustuseta vastavalt lepingule
13. Akreditiivi teatis 50 EUR
14. Dokumentide ettevalmistamise nõustamine 30 EUR iga dokument
15. SWIFT sõnum eksportakreditiivi makse kohta 20 EUR
16. Muud SWIFT sõnumid 7 EUR

Inkasso

1. Importinkasso:  
1.1. Inkassoteade (aviseerimine) 50 EUR
1.2. Dokumentide väljastamine makse vastu 0.10% inkasso summast, min 100 EUR, max 500 EUR
1.3. Tingimuste, juhiste muutmine 40 EUR
1.4. Dokumentide tagastamine keeldumise korral 40 EUR
2. Eksportinkasso:  
2.1. Dokumendid makse, aktsepteerimise vastu 40 EUR
2.2. Dokumentide väljastamine 0.10% inkasso summast, min 100 EUR, max 500 EUR
2.3. Tingimuste, juhiste muutmine 40 EUR
2.4. Dokumentide tagastamine keeldumise korral 40 EUR
3. Postikulud tegelikud kulud + 10 EUR
4. SWIFT sõnum 10 EUR

Kehtib alates 15.06.2017