Ärikliendi liisingutaotlus

Palume Teil esitada taotluses enda isikuandmed. Isikuandmed on vajalikud, et saaksime pakkuda taotletud teenust ning võtta teiega ühendust. Enda isikuandmete töötlemisest saate täpsemalt tutvuda isikuandmete töötlemise reeglitega.

Taotleja andmed

Kes on riikliku taustaga isik?

* Riikliku taustaga isik – füüsiline isik, kes Eesti Vabariigis või välisriigis täidab või on täitnud olulisi avaliku võimu ülesandeid: riigipea, riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) juht, valitsusjuht, minister, aseminister või abiminister, riigisekretär või muu kõrgema taseme valitsusametnik või riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) ametnik, parlamendiliige või muu sarnase seadusandliku kogu liige, partei juhtorgani (juhatuse) liige, ülemkohtu, konstitutsioonikohtu või muu taseme kohtu kohtunik (kohtuasutuste liige), riigi kõrgeima kontrolliasutuse nõukogu või juhatuse liige, keskpanga juhatuse või nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi äriühingu juhtimis‐, järelevalve‐ või haldusorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatuse liige või sellele vastava ametikoha täitja (direktor, asedirektor) või isik, kellel on selles organisatsioonis samalaadne positsioon. ** Riikliku taustaga isiku perekonnaliige – riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele, laps või riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärse partneri laps, lapse abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner, vanem, vanavanem, lapselaps, vend või õde. *** Riikliku taustaga isikuga lähedalt seotud isik – füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga ärisuhted või muud lähedased suhted, kellele kuulub osalus riikliku taustaga.
Taotleja esindaja andmed

Liising

Liisinguobjekt

Müüja

Täita juhul, kui müüjaks on juriidiline isik.

Müüja esindaja ees -ja perekonnanimi lisada juhul kui müüjaks on juriidiline isik.
Olemasolevad kohustused

Käendaja andmed

Käendaja märkimisel käendustaotluse täitmine vajalik

Käendaja märkimisel tuleb käendajal täita Käendustaotlus (eraisiku käendustaotlus/ juriidilise isiku käendustaotlus) ning edastada digiallkirjastatuna aadessile liising@citadele.ee
Kaasa lisatavad dokumendid

Finantsaruande kirjeldus

Ärikliendi esindaja poolt kinnitatud finantsaruanded (viimased saadaolevad, kuid mitte vanemad kui 3 kuud).

Konto väljavõtte kirjeldus

Konto 6 kuu väljavõte pangast, kus teostate oma igapäevaseid tehinguid. Väljavõttel peavad kajastuma nii deebet- kui ka kreeditkanded.

Taotluse edastamisega kinnitan!

Taotlusele edastamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged. Olen nõus, et Citadele Leasing & Factoring OÜ (edaspidi Liising) töötleb minu isikuandmeid peamiselt finantseerimislepingu sõlmimise otsustamiseks ja finantsteenuste pakkumiseks. Olen nõus, et Liising võib edastada minu andmeid, sh isikuandmeid: Liisinguga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele finantsteenuste pakkumiseks; kindlustusandjatele või kindlustusvahendajatele liisingueseme või finantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks; minu valitud liisingueseme müüjale müügipakkumise tegemiseks ja liisingulepingu sõlmimise korraldamiseks.