/ Autoriõigused

Autoriõigused

Interneti kodulehekülg www.citadele.ee (kodulehekülg) on AS Citadele banka (Pank) omand. Kõigi kodulehel olevate materjalide, välja arvatud välisviited, autoriõigused kuuluvad Pangale. Kasutajal ei ole õigus ümber kujundada, muuta või täiendada materjale, mis on edastatud koduleheküljel. Kodulehekülje materjale võib vaadata ning printida isiklikuks otstarbeks tingimusel, et nende kasutamisest ei saa materiaalset kasu. Materjalide edasisel avaldamisel peab olema märgitud autoriõiguste omanik.

Kui eelpool kirjeldatud kodulehekülje tingimusi ei ole täidetud, siis rikub kasutaja autoriõigusi ja tulenevalt rikkumise raskusastmest ning selle tagajärgedest kohaldatakse vastutust vastavale seadusandlusele.