Telli pangakaart

Palume Teil esitada taotluses enda isikuandmed. Isikuandmed on vajalikud, et saaksime pakkuda taotletud teenust ning võtta teiega ühendust. Enda isikuandmete töötlemisest saate täpsemalt tutvuda isikuandmete töötlemise reeglitega.

Mida tähendab maksuresidentsus?

Maksuresident on isik, kelle sissetulekuid maksustatakse asjaomase riigi õigusnormide alusel, näiteks alalise elukoha, riigis viibimise kestuse (tavaliselt 12 kuu jooksul 183 päeva või enam), tihedate isiklike või majanduslike suhete või muude kriteeriumite alusel, mida rakendatakse sissetulekute maksustamise alusena asjaomases riigis (näiteks Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidendina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikku/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart)).

Mida tähendab riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik – füüsiline isik, kes Eesti Vabariigis või välisriigis täidab või on täitnud olulisi avaliku võimu ülesandeid: riigipea, riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) juht, valitsusjuht, minister, aseminister või abiminister, riigisekretär või muu kõrgema taseme valitsusametnik või riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) ametnik, parlamendiliige või muu sarnase seadusandliku kogu liige, partei juhtorgani (juhatuse) liige, ülemkohtu, konstitutsioonikohtu või muu taseme kohtu kohtunik (kohtuasutuste liige), riigi kõrgeima kontrolliasutuse nõukogu või juhatuse liige, keskpanga juhatuse või nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatuse liige või sellele vastava ametikoha täitja (direktor, asedirektor) või isik, kellel on selles organisatsioonis samalaadne positsioon. Riikliku taustaga isiku perekonnaliige – riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele, laps või riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärse partneri laps, lapse abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner, vanem, vanavanem, lapselaps, vend või õde. Riikliku taustaga isikuga lähedalt seotud isik – füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga ärisuhted või muud lähedased suhted, kellele kuulub osalus riikliku taustaga.
Arvelduskonto

Isikuandmete töötlemise põhimõte

Käesoleva taotluse edastamisega: kinnitan, et taotluses esitatud andmed on õiged ning AS Citadele banka Eesti Filiaali (edaspidi Pank) nõudel dokumentaalselt tõendatavad; annan oma nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks käesoleva taotluse alusel finantseerimispakkumuse tegemiseks ja ärisuhte loomiseks; nõustun, et Pank võib taotleda ja saada kolmandatelt isikutelt mis tahes andmeid, mis on vajalikud esitatud teabe täiendamiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja kontrollimiseks; volitan Panka kontrollima kõiki käesolevas taotluses esitatud andmeid mis tahes allikast; annan Pangale õiguse avaldada käesolevas taotluses esitatud andmeid Pangaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele, samuti kolmandatele isikutele, kelle õigus informatsiooni saada on ette nähtud Eesti Vabariigi õigusaktidega; kinnitan, et taotluses nimetatud kolmandad isikud (sh käendaja, tagatise andja) on andnud nõusoleku finantseerimispakkumuse tegemiseks vajalike isikuandmete edastamiseks Panka ning nende töötlemiseks Panga poolt; annan Pangale õiguse edastada kindlustusvahendajatele ja kindlustusandjatele minu isikuandmeid ja muid andmeid, mis on vajalikud finantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks ja laenulepingu sõlmimise korraldamiseks; olen teadlik, et Panga isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on sätestatud Panga üldtingimustes, mis on avalikustatud internetilehel (www.citadele.ee).   Kinnitan, et Pank on mind informeerinud minu õigustest, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest, sh õigusest saada isikuandmete töötlejalt igal ajal infot minu isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta, nõuda isikuandmete töötlejalt ebaõigete andmete parandamist ja õigusest nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal minu isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.