Credit card application

Please provide us Your personal data which is necessary for us to provide the service you have selected and to contact you. Information about your personal data processing is available in the Privacy Protection Rules.

Mida tähendab maksuresidentsus?

Maksuresident on isik, kelle sissetulekuid maksustatakse asjaomase riigi õigusnormide alusel, näiteks alalise elukoha, riigis viibimise kestuse (tavaliselt 12 kuu jooksul 183 päeva või enam), tihedate isiklike või majanduslike suhete või muude kriteeriumite alusel, mida rakendatakse sissetulekute maksustamise alusena asjaomases riigis (näiteks Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidendina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikku/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart)).

Mida tähendab riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik – füüsiline isik, kes Eesti Vabariigis või välisriigis täidab või on täitnud olulisi avaliku võimu ülesandeid: riigipea, riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) juht, valitsusjuht, minister, aseminister või abiminister, riigisekretär või muu kõrgema taseme valitsusametnik või riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) ametnik, parlamendiliige või muu sarnase seadusandliku kogu liige, partei juhtorgani (juhatuse) liige, ülemkohtu, konstitutsioonikohtu või muu taseme kohtu kohtunik (kohtuasutuste liige), riigi kõrgeima kontrolliasutuse nõukogu või juhatuse liige, keskpanga juhatuse või nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatuse liige või sellele vastava ametikoha täitja (direktor, asedirektor) või isik, kellel on selles organisatsioonis samalaadne positsioon. Riikliku taustaga isiku perekonnaliige – riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele, laps või riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärse partneri laps, lapse abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner, vanem, vanavanem, lapselaps, vend või õde. Riikliku taustaga isikuga lähedalt seotud isik – füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga ärisuhted või muud lähedased suhted, kellele kuulub osalus riikliku taustaga.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan Citadele Pangale oma nõusoleku kontrollida ja töödelda minu andmeid Citadele Panga Üldtingimustes ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes toodud tingimustel ja eesmärkidel. Citadele Pank ei edasta Sinu poolt avaldatud kontaktandmeid oma koostööpartneritele ega muudele kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.