Eraisiku liisingutaotlus

Taotleja andmed

What is this field?

* Riikliku taustaga isik – füüsiline isik, kes Eesti Vabariigis või välisriigis täidab või on täitnud olulisi avaliku võimu ülesandeid: riigipea, riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) juht, valitsusjuht, minister, aseminister või abiminister, riigisekretär või muu kõrgema taseme valitsusametnik või riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) ametnik, parlamendiliige või muu sarnase seadusandliku kogu liige, partei juhtorgani (juhatuse) liige, ülemkohtu, konstitutsioonikohtu või muu taseme kohtu kohtunik (kohtuasutuste liige), riigi kõrgeima kontrolliasutuse nõukogu või juhatuse liige, keskpanga juhatuse või nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi äriühingu juhtimis‐, järelevalve‐ või haldusorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatuse liige või sellele vastava ametikoha täitja (direktor, asedirektor) või isik, kellel on selles organisatsioonis samalaadne positsioon. ** Riikliku taustaga isiku perekonnaliige – riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele, laps või riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärse partneri laps, lapse abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner, vanem, vanavanem, lapselaps, vend või õde. *** Riikliku taustaga isikuga lähedalt seotud isik – füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga ärisuhted või muud lähedased suhted, kellele kuulub osalus riikliku taustaga.
Liising

Liisinguobjekt

Müüja

What is this field?

Müüja esindaja ees -ja perekonnanimi lisada juhul kui müüjaks on juriidiline isik.
Finantsandmed

What is this field?

Tööstaaš viimasel ametikohal.

Olemasolevad kohustused (laen, liising, käendus)

What is this field?

Liisingkohustuse olemasolu korral palun märkige finantseerija, käendatav summa, jääk, kuumakse, tähtaeg.

What is this field?

Käenduse korral palun märkige finantseerija, käendatav summa, jääk, kuumakse, tähtaeg.
Taotleja kinnitus

What is this field?

Taotlusele allakirjutamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged. Olen nõus, et Citadele Leasing & Factoring OÜ (edaspidi Liising) töötleb minu isikuandmeid peamiselt finantseerimislepingu sõlmimise otsustamiseks ja finantsteenuste pakkumiseks. Olen nõus, et Liising võib edastada minu andmeid, sh isikuandmeid: Liisinguga samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele finantsteenuste pakkumiseks ja finantseerimislepingu sõlmimise otsustamiseks; kindlustusandjatele või kindlustusvahendajatele liisingueseme või finantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks; minu valitud liisingueseme müüjale müügipakkumise tegemiseks ja liisingulepingu sõlmimise korraldamiseks. Olen saanud isikutelt, kelle andmeid avaldan, nõusoleku, et minu poolt avaldatud kolmandate isikute andmeid on Liisingul ja temaga samasse gruppi kuuluvatel juriidilistel isikutel õigus töödelda samadel alustel minu andmetega. Käesolevaga volitan Liisingut ja Liisinguga samasse gruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid nõudma kolmandatelt isikutelt minu kohta täiendavaid andmeid, mis on vajalikud finantseerimislepingu sõlmimise otsustamiseks. Kinnitan, et Liising on mind informeerinud minu õigustest, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest, sh õigusest saada isikuandmete töötlejalt igal ajal infot minu isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta, nõuda isikuandmete töötlejalt ebaõigete andmete parandamist ja õigusest nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal minu isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti. Teie poolt esitatud informatsioon on konfidentsiaalne ja Liising ei avalikusta selle dokumendi sisu kolmandatele isikutele, välja arvatud käesoleva taotlusega ja õigusaktidega ette nähtud juhtudel.