Laenud

Laen, krediidiliin, arvelduslaen

Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu lepingutasu:  
     Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa kuni 300 000 eurot 1.2% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 250 eurot
     Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa alates 300 000 eurost 1% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast
1. Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu tingimuste muutmine:  
Täiendava laenusumma, krediidilimiidi, arvelduslaenu limiidi andmine:  
     laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa kuni 300 000 eurot 1.2% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 250 eurot
     laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa alates 300 000 eurost 1% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 200 eurot
Lepingutingimuste muutmine 0.5% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 200 eurot
Maksekuupäeva muutmine 30 eurot
Teised lepingu muudatused 0,5%, min 250 eurot
Täielik või osaline ennetähtaegne laenu / krediidiliini tagastamine 2% tagastatud laenusummast / krediidilimiini limiidi vähendatavast summast
Avalikes registrites registreeritud laenutagatiste seotud muudatused, sh. al. pandipidaja vahetus, ühe tagatise vahetamine teise vastu jmt:  
     kinnisvara 0.1% väljastatud ja maksmata krediidisummast või krediidilimiidi limiidist (min.150 eurot)
     muud tüüpi laenutagatised 150 eurot iga laenutagatise objekti kohta, mille osas muudatusi tehakse
Muud muudatused, mida ei ole nimetatud punktis 1. 75 eurot iga dokumendi kohta

Pangagarantii

Garantiitaotluse läbivaatamine / muutmise taotluse läbivaatamine Tasuta
Garantii väljastamiseks garantiilepingu ja muude seotud dokumentide valmistamine Tasuta
Garantii väljastamine:  
     kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas (v.a. hoius) 0.3% garantii summast vastavalt tehtud muudatustele, min 100 eurot
     kui garantii tagatiseks on hoius 0.8% garantii summast vastavalt tehtud muudatustele, min 100 eurot
     muu tagatis1 0.8% garantii summast vastavalt tehtud muudatustele, min 150 eurot
Muude garantii tingimuste muutmine (garantii summa suurendamine, garantii tähtaja pikendamine), garantii tagasivõtmine 75 eurot
Garantii kasutamine:  
     kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas (v.a. hoius) 0.8% garantii summast aastas
     kui garantii tagatiseks on hoius 0.8% garantii summast aastas
     kui garantii tagatiseks on mõni muu tagatis Määratakse iga rakenduse jaoks eraldi
Garantiikirja vormistamise kinnitus 50 eurot
Lisatasu kiirkorras garantii väljastamiseks, muudatuste tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul 50 eurot
Garantii näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui garantiid ei ole väljastatud) 50 eurot
Garantii tagastamine / Maksenõude käsitlemine 0.2% tagastatavast summast, min 200 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii kinnitamine 0.1% garantii summast (min 85 eurot, max 500 eurot)
Teise panga poolt väljastatud garantii tingimuste muutmise kinnitamine 75 eurot
Kliendi nimel garantiinõude valmistamine ja saatmine 0,1%, min 150 eurot
Teise panga poolt väljastatud garantii õigsuse läbi vaatamine ja kinnitamine 40 eurot
Garantii tühistamine enne kehtivusaja lõppu 25 eurot
Postikulud tegelikud kulud + 10 eurot
SWIFT sõnum garantii väljastamisel 20 eurot
Muud SWIFT sõnumid 10 eurot

Impordiakreditiiv

Importakreditiivi taotluse läbivaatamine Tasuta
Uue importakreditiivi vormistamine/ importakreditiivi summa suurendamine 0.25% impordiakreditiivi summast (min 170 eurot)
Importakreditiivi tingimuste muutmine (v.a. summa suurendamine), kasutamata akreditiivi tagasivõtmine või tühistamine, akreditiivi väljastamise lepingu muutmine 75 eurot
Importakreditiivi näidise ettevalmistus ja kinnitus (kui importakreditiivi ei ole väljastatud) 50 eurot
Lisatasu kiirkorras importakreditiivi väljastamiseks, muudatuste tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul 50 eurot
Dokumentide, makse kontrollimine 0.2% dokumendi summast (min 170 eurot)
Tasu erinevusi sisaldavate dokumentide käsitlemise eest 70 eurot
Dokumentide tagastamine, kui makset ei tehtud 40 eurot
Nõustamine importakreditiivi taotluse täitmiseks 50 eurot
Importakreditiivi kinnitus 20 eurot
Importakreditiivi tühistamine enne tähtaja lõppu 25 eurot
Laekumise loovutamise teatis 50 eurot
SWIFT sõnum importakreditiivi väljastamise kohta 20 eurot

Ekspordiakreditiiv

Eelteatis akreditiivi avamisest 40 eurot
Teatis akreditiivi avamisest 0.1% eksportakreditiivi summast (min 85 eurot, max 430 eurot)
Eksportakreditiivi näidise koostamine ja kooskõlastamine 50 eurot
Akreditiivi tingimuste muutmine, kasutamata akreditiivi tagasivõtmine või tühistamine 75 eurot
Akreditiivi dokumentide eelkontroll 80 eurot
Dokumentide ja makse kontrollimine 0.2% dokumendi summast (min 200 eurot)
Akreditiivi makse sooritamine dokumente esitamata 0.1% eksportakreditiivi summast (min 100 EUR, max 500 eurot)
Dokumentide tagastamine 40 eurot
Akreditiivi ülekandmine 0.15% ülekantava akreditiivi summast (min 200 eurot)
Akreditiivi loovutamine 0.1% summast (min 150 EUR, max 700 eurot)
Teise panga poolt väljastatud akreditiivi kinnitamine vastavalt lepingule
Ekspordiakreditiivi läbirääkimised, eksportakreditiivi diskonteerimine vastavalt lepingule
Akreditiivi teatis 50 eurot
Dokumentide ettevalmistamise nõustamine 30 eurot iga dokument
SWIFT sõnum eksportakreditiivi makse kohta 20 eurot
Muud SWIFT sõnumid 7 eurot

Inkasso

Import inkasso:  
     inkassoteade 50 eurot
     dokumendid makse, aktsepteerimise vastu 0.1% inkasso summast (min 100 EUR)
     juhiste, tingimuste muutmine 40 eurot
     dokumentide tagastamine keeldumise korral 40 eurot
Eksport inkasso:  
     dokumendid makse, aktsepteerimise vastu 40 eurot
     dokumentide väljamaksmine 0.1% inkasso summast (min 100 EUR)
     juhiste, tingimuste muutmine 40 eurot
     dokumentide tagastamine keeldumise korral 40 eurot
Postikulud Tegelikud kulud + 10 eurot
SWIFT sõnum 10 eurot

Kehtib alates 04.11.2019.

 


1 Seda teenustasu ei kohaldata garantiitagatisega hõlmatud garantiide osas