Lisa 1. Tasude tingimused

Maksekorralduste vastuvõtmise ja täitmise tähtajad, eritingimused:
Maksed Korralduse esitamise tähtaeg (Eesti aja järgi)1 Eritingimused Täitmise tähtpäev
EUR: muud maksed Enne 16:00 - samal pangapäeval
Citadele grupisisesed maksed Enne 17:00 - Samal pangapäeval
Tavaline makse teise panka:
EUR: SEPA välkmakse Piiranguteta - Kohe pärast vastuvõtmist
EUR: SEPA enne 15:45 Lubatud on ainult SHA teenustasu tüüp. OUR tüüpi makse on aktsepteeritud ainult valuuta konverteerimist sisaldava makse korral Samal pangapäeval
USD, CNY individuaalne, informatsioon pangast
BYN, RUB enne 17:00 RUB-ainult OUR tüüpi makse on lubatud Järgmisel pangapäeval
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, KZT, CZK enne 17:00 - Ülejärgmisel pangapäeval
NZD, AUD enne 14:00 - Ülejärgmisel pangapäeval
Laekumine kontole:
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK enne 17:00 - pangapäeval, mil info Citadele Panga korrespondentkontole laekuva makse kohta panka saabus
Teistes välisvaluutades enne 17:00 - järgmisel pangapäeval peale rahaliste vahendite laekumist Citadele Panga korrespondentkontole
Teenustasu tüüp:
SHA Citadele teenustasu maksab maksja (lisaks ülekande summale, kuid saaja kontole kantakse ülekandesummas, millest on maha arvatud korrespondentpankade või makset vahendavate muude pankade teenustasud).
OUR pankade teenustasu maksab maksja. Citadele pank võtab maksja kontolt makse teostamisel maha Citadele panga ja korrespondentpanga tasud (lisaks ülekantavale summale). Kui saaja pank või makset vahendav pank nõuab Citadele Pangalt lisateenustasu, debiteerib Citadele selle kliendi kontolt.
BEN pankade teenustasu maksab saaja.
Maksed
Euroopa maksed (euromaksed, SEPA maksed ja SEPA välkmaksed):2,3 on Euroopa Liidu sisesed maksed eurodes (samuti Islandil, Šveitsis, Liechtensteinis ja Norras). Sellise maksetüübi valikul tuleb maksekorralduses märkida järgmised rekvisiidid: Saaja IBAN konto number, Teenustasu tüüp – SHA (jagatud kulud), Makse tüüp – tavaline makse. Citadele Pank ei vastuta, kui saaja pank ei ole Citadele Pangast mitteolenevatel põhjustel täitnud Citadele Panga juhiseid, mis on vajalikud SEPA makse teostamiseks.
Kaugkanalite autoriseerimisvahendid
Kõik autoriseerimisvahendid on jagatud järgmistesse kategooriatesse:
Autoriseerimisvahendi kategooria Päevane maksete summa kokku, EUR
MADAL 3 000,00 EUR (kolm tuhat EUR)
KESKMINE 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot)
KÕRGE 250 000,00 EUR (kaksssada viiskümmend tuhat EUR)
INDIVIDUAALNE 10 000 000,00 EUR (kümme miljonit eurot)
Mobilescan Full.iga biomeetriaga autentimise korral kehtivad lisaks järgmised limiidid: 10 000,00 EUR (kümme tuhat EUR)
Kõik autoriseerimisseadmed on jagatud järgmistesse kategooriatesse:
Autoriseerimisvahendi kategooria Autoriseerimisvahend
MADAL MobileSCAN Madal (Mobile SCAN, mis on aktiveeritud äpis SMS abil või MobileSCAN aktiveeritud võimalikul ebaturvalisel seadmel); TouchID, FaceID koos madala kategooriga MobileSCANiga
KESKMINE PIN kalkulaator (DIGIPASS GO3), MobileSCAN Keskmine (MobileSCAN, aktiveeritud PIN kalkulaatoriga)
KÕRGE MobileSCAN Full (MobileSCAN on aktiveeritud turvalisel seadmel)
INDIVIDUAALNE Mobiil ID Digiallkiri DIGIPASS 320 (ja vanemad DIGIPASSi mudelid)
Autoriseerimisvahendite kategooriatele on seatud järgmised piirmäärad (mitme makse kinnitamise limiit ühe autoriseerimisvahendiga):
Autoriseerimisvahendi kategooria Limiidid
(maksete arv) (maksete kogusumma)
MADAL4 500 (viissada) 3 000,00 EUR (kolm tuhat EUR)
KESKMINE4 50 (viiskümmend) 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot)
KÕRGE4 500 (viissada) 250 000,00 EUR (kaksssada viiskümmend tuhat EUR)
INDIVIDUAALNE 50 (viiskümmend) 2 000 000,00 EUR (kaks miljonit eurot)
Mobilescan Full.iga biomeetriaga autentimise korral kehtivad lisaks järgmised limiidid: 10 000 ,00 EUR (kümme tuhat EUR)
  • 1 Pangapäev – esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede kell 9.00–17.00, välja arvatud Eesti ja Läti Vabariigi ametlikud pühad.
  • 2 SEPA välkmakse - makse valuutas EUR, mille saaja pank on liitunud välkmakse arveldussüsteemiga.
  • 3 Kui euromakse on tehtud panka, mis pole liitunud välkmaksete süsteemiga või SEPA välkmakset ei saa töödelda tehnilistel või muudel põhjustel, siis makse töödeldakse automaatselt tavalise EUR maksena. Pangal on õigus määrata SEPA välkmaksele maksimaalse limiidi ja määrata lisapiiranguid maksete töötlemisel. Informatsioon maksimaalse SEPA välkmakse summa kohta on leitav panga kodulehel www.citadele.ee ja kontorites.
  • 4 Maksete arv maksekogumis mistahes MobileSCANi puhul on 500 (viissada).