Lisateenused

Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad

SWIFTi koopia, maksekorralduse koopia 5 eurot
Pangatoimingu koopia kinnitamine 5 eurot
Kliendi nõudmisel konto väljavõtte koostamine ja väljastamine: 5 eurot kalendrikuus (min.5 eurot)1,2
kuine kontoväljavõte pangasaalis 5 eurot
ebaregulaarne väljavõte pangasaalis 0.35 eurot lk, min 5 eurot
konto väljavõte faksi teel Eestis 3.20 eurot
konto väljavõte faksi teel väljaspoole Eestit 0.35 eurot lk, min 3.20 eurot
Tõend ühe konto olemasolu ja seisu kohta 5 eurot
Tõend mitme konto olemasolu ja seisu kohta 10 eurot
Tõend audiitoritele 30 eurot
Muud tõendid, kinnitused 10 eurot
Standartsed tõendid, kinnitused3 15 eurot (käibemaksuga)
Mittestandardsed tõendid, kinnitused4,5 30 eurot (käibemaksuga)
Koopia pangadokumendist 10 eurot
Arhiividokumendi väljastamine 30 eurot dokumendi kohta (käibemaksuga)
Ärakirjade ja väljavõtete väljastamine maksuametile 0.35 eurot lk
Arestimise akti töötlemine ja täitmine 15 eurot

Kehtib alates 04.11.2019.

Pangadokumentide saatmine

Posti teel:  
Eestis 10 eurot + 0.35 eurot lk
Väljapoole Eestit 15 eurot + 0.35 eurot lk
Pangadokumendi saatmine kiirkulleriga 25 eurot + tegelikud kulud

Kehtib alates 04.11.2019.


1 Kui kontoväljavõte tellitakse mitme kuu kohta, sealhulgas kalendrikuu (kuude jaoks), millal kontol pole käivet, siis vastava kalendrikuu (ilma konto käibe) kohta tasu ei rakendata, arvestades, et teenustasu ei ole väiksem kui minimaalne tasu konto väljavõte eest, mis on määratud hinnakirjas. Kui konto väljavõtet taotletakse perioodiks, kus kontol pole käivet, võetakse konto väljavõtte eest hinnakirjas sätestatud minimaalset tasu
2 Konto väljavõtet on võimalik saada perioodiks, mis ei ületa 10 (kümme) aastat alates taotluse esitamisest
Dokumendid, mida peetakse standartseteks dokumentideks:
- Konto väljavõte (saldo või vaba jääk) taotluse ettevalmistamise hetkel, kontoga seotud maksekaardi väljavõte (aktiivne / suletud) või info kontoga seotud krediidilimiidi kohta;
- tõend asutatud ettevõtte omakapitali sissemakse või ettevõtte põhikapitali suurendamise kohta, näidates ära vastava sularaha sissemakse rekvisiidid või vastava laekunud makse;
- info tarbimislaenu, tarbijakrediidilepingu, võla tasumise kokkuleppe alusel väljastatud laenujäägi kohta taotluse esitamise hetkel.
Dokumenti, mida klient või kliendi esindaja lisateabe saamiseks taotleb, loetakse mittestandardseks dokumendiks. Dokumenti, mis kinnitab tarbijast kliendil laenukohustuste puudumist, loetakse mittestandardseks.
4 S.h. tõendid audiitoritele, audiitorpäringute kinnitused ja saldokinnitused.
5 Enam kui ühel lehel koostatud mittestandartse dokumendi tasu võib siintoodust erineda.