Закажите банковскую карточку

Что такое налоговое резидентство?

Maksuresident on isik, kelle sissetulekuid maksustatakse asjaomase riigi õigusnormide alusel, näiteks alalise elukoha, riigis viibimise kestuse (tavaliselt 12 kuu jooksul 183 päeva või enam), tihedate isiklike või majanduslike suhete või muude kriteeriumite alusel, mida rakendatakse sissetulekute maksustamise alusena asjaomases riigis (näiteks Ameerika Ühendriikides käsitletakse riigi maksuresidendina sealhulgas ka Ameerika Ühendriikide kodanikku/residenti, kellele on antud elamisluba (roheline kaart)).

Mida tähendab riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isik – füüsiline isik, kes Eesti Vabariigis või välisriigis täidab või on täitnud olulisi avaliku võimu ülesandeid: riigipea, riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) juht, valitsusjuht, minister, aseminister või abiminister, riigisekretär või muu kõrgema taseme valitsusametnik või riigi haldusüksuse (omavalitsusüksuse) ametnik, parlamendiliige või muu sarnase seadusandliku kogu liige, partei juhtorgani (juhatuse) liige, ülemkohtu, konstitutsioonikohtu või muu taseme kohtu kohtunik (kohtuasutuste liige), riigi kõrgeima kontrolliasutuse nõukogu või juhatuse liige, keskpanga juhatuse või nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni direktor, asedirektor ja juhatuse liige või sellele vastava ametikoha täitja (direktor, asedirektor) või isik, kellel on selles organisatsioonis samalaadne positsioon. Riikliku taustaga isiku perekonnaliige – riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele, laps või riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga võrdväärse partneri laps, lapse abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner, vanem, vanavanem, lapselaps, vend või õde. Riikliku taustaga isikuga lähedalt seotud isik – füüsiline isik, kellel on riikliku taustaga isikuga ärisuhted või muud lähedased suhted, kellele kuulub osalus riikliku taustaga.
Банковский счет

Настоящим подтверждаю достоверность представленных мною данных. Даю свое согласие Банку Citadele на проверку и обработку персональных данных согласно условий и принципов обработки персональных данных, установленных Общими условиями и Принципами обработки персональных данных  Банка Citadele. Банк Citadele обязуется не передавать полученные персональные данные своим партнерам и прочим третьим лицам, за исключением случаев, указанных в законе.