Lepingueelne teave

Laenusaaja meelespea ja täiendav informatsioon väikelaenu taotlejale

Pidage meeles, et laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Peame oma kohuseks ja soovime Teid selle otsuse tegemisel aidata.

Laenutaotluse esitamisel peaksid olema mõeldud läbi ja leitud vastused alljärgnevatele küsimustele:

  • tehke endale selgeks, milleks ja kui palju laenu vajate, kust saate raha selle tagasimaksmiseks ja millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
  • esitage pangale tõene ja piisav info Teie sissetulekute, väljaminekute ja laenu eesmärgi kohta;
  • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
  • enne allkirjastamist lugege hoolikalt ja kiirustamata läbi kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms);
  • kui peaksite laenu tagasimaksmisega hätta jääma, pöörduge panga poole, proovime leida koos probleemidele lahendused.

Kasutage võimalust küsida pangalt infot ja selgitusi laenutingimuste kohta nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Panga kontaktandmed on esitatud lepingudokumentides ja on leitavad panga koduleheküljel www.citadele.ee.

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake tähelepanu alljärgnevale.

1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist annab panga esindaja Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele on märgitud kokkuvõtlik info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Laenu vääring

Pank väljastab laenu eurodes.

3. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Enamasti saate laenu kasutama hakata kohe pärast seda, kui olete lepingu allkirjastanud ja võimalikud eeltingimused täitnud, kuid hiljemalt kolme tööpäeva möödudes.

Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie Citadele panga arvelduskontole.

4. Laenulepingust taganemise õigus

Pärast laenulepingu allkirjastamist on Teil õigus sellest 14 päeva jooksul lepingus märgitud tingimustel taganeda.

5. Intress

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Intressimäär on esitatud lepingus. Intressimäär on fikseeritud. Intressi arvestatakse ja tuleb tasuda tagastamata laenujäägilt.

6. Laenu tagasimaksmine

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtab pank maha Teie arvelduskontolt. Tagasimakseid tuleb Teil tasuda maksegraafiku alusel iga kuu. Üldjuhul on tagasimakse ühesuurune ja Teie tasute iga kuu ühesuuruseid makseid, ehk annuiteetmakseid. Tagasimakse koosneb laenu põhiosa maksest ja intressist.

7. Laenulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus fikseeritakse lepingu lisades. Tavaliselt on laenulepingu tingimuste muutmine tasuline.

Siiski on pangal teatud juhtudel õigus intressimäära ühepoolselt tõsta järgmiselt juhtudel: 4% võrra, kui klient ei täida kohustust kanda pangakontole regulaarsed sissetulekud.

8. Laenulepingu eritingimused

Kui laenuleping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Lepingu eritingimuseks on muuhulgas laenusaaja kohustus suunata igakuiselt oma regulaarsed sissetulekud lepinguga seotud arvelduskontole.

9. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võib pank Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Kui Teil tekib võlg, saadab pank Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastab pank Teile tasulise võlanõudekirja. Kui Teie lepingust tulenevad kohustused on tagatud käendusega, teavitab pank võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastab pank info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).

10. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed

Pangal on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda muuhulgas juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

11. Laenulepinguga seotud kulud

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga.

Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate katma ka muud asjakohased kulud, kui neid on.

12. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab Teil olema avatud Citadele pangas arvelduskonto. Konto peab olema avatud kogu laenuperioodiks. Teie regulaarne sissetulek peab laekuma Teie Citadele panga arvelduskontole.

13. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk

Mõelge hoolikalt läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega üldise majanduskeskkonna halvenemise, töötasu vähenemise või muude kulude kasvu tingimustes.

Kui Teil peaksid tekkima makseraskused, lõpeb ootamatult töösuhe, algatatakse täitemenetlus või arestitakse Teie pangakonto, võtke meiega viivitamatult ühendust. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. 

14. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis proovime erimeelsed lahendada läbirääkimiste teel. Kaebuste lahendamise korraga on Teil võimalus tutvuda panga kodulehel.

Kui sõltumata peetud läbirääkimistest ei vasta panga vastus Teie ootustele, on Teil võimalus küsida nõu Tarbijakaitseametist (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks on Tarbijakaitseameti juures loodud tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas.

Tagasi väikelaenu lehele