Kasutustingimused

AS Citadele banka (Pank) ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tuleneda käesoleva veebilehe kasutamisest, või kui veebilehel pakutavad teenused ei ole saadaval. Veebilehel toodud teave pärineb usaldusväärsetest allikatest, ent ei vabasta lugejat kohustusest hinnata veebilehel toodud teabe kasulikkust. Teave veebis viitab avaldamise päevale ja seda võib muuta ilma ette teatamata.

Teave, mis on avalikustatud käesoleval veebilehel, on informatiivse iseloomuga ja selle kasutamine ei loo õigussuhteid Panga. Teavet ei ole võimalik käsitleda pakkumisena ega soovitusena veebilehel kirjeldatud toodete või teenuste kasutamiseks.

Pank ei ole vastutav teiste, käesoleva veebilehega seotud lehtedel avaldatud sisu eest.

Autoriõigus

Käesoleva veebilehe omanik on AS Citadele banka. Kogu veebilehel avaldatud materjali autoriõigus kuulub Citadele pangale, kui ei ole viidatud teistele allikatele. Veebilehe materjale ei ole lubatud kopeerida, taastoota, muuta, täiendada ega levitada mistahes viisil ja kasu saamise eesmärgil. Avaldatud materjali muul moel kasutamisel on viide autoriõigusele kohustuslik.

Eespool nimetatud nõuete mittejärgimist veebilehe kasutaja poolt käsitletakse autoriõiguse rikkumisena ja olenevalt rikkumise iseloomust võib rikkuja suhtes kohaldada tsiviil-, haldus- või kriminaalvastutust vastavalt seadusele.