Lepingueelne teave

Laenusaaja meelespea ja teave eraisikust kodulaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime sind selle otsuse tegemisel aidata. 

Laenutaotluse esitamisel peaksid olema mõeldud läbi ja leitud vastused alljärgnevatele küsimustele: 

 • tee endale selgeks, milleks ja kui palju laenu vajad, kust saad raha selle tagasimaksmiseks ja millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;  
 • esita meile tõene ja piisav info oma sissetulekute, väljaminekute ja laenu eesmärgi kohta;  
 • arvesta võimalusega, et sinu majanduslik olukord võib halveneda ja sa pead ka selles olukorras suutma laenu tasuda;  
 • enne allkirjastamist loe hoolikalt ja kiirustamata läbi kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms);  
 • kui peaksid laenu tagasimaksmisega hätta jääma, pöördu meie poole, proovime leida koos probleemidele lahendused.  

Kasuta võimalust küsida meilt infot ja selgitusi laenutingimuste kohta nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Meie kontaktandmed leiad lepingudokumentidest ning veebilehelt www.citadele.ee

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pööra tähelepanu alljärgnevale:  

1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht  

Enne laenulepingu sõlmimist saad meilt tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele on märgitud kokkuvõtlik info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvu teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus  

Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutab iga laenusaaja laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.  

3. Laenu vääring  

Väljastame laenu üksnes eurodes. 

4. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused  

Enamasti maksame laenu välja sinu Citadele arvelduskontole pärast seda, kui kõik laenulepinguga määratud väljamakse eeltingimused on täidetud (näiteks on esitatud täiendav leping, tõend, arve vms, tagatised on vormistatud ja sa ei ole teinud laenulepingust taganemise avaldust). Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas.  

5. Tagatisvaraga seotud lisakohustused 

Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, pead meile edastama kindlustuspoliisi. 
 
Juhul, kui sa 

 • kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või 
 • tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame sulle leppetrahvi nõude. 

Kui soovid tagatiseks olevat kinnisasja võõrandada või täiendavalt koormata, sh anda üürile või rendile, siis tuleb 

 • sul kui laenusaajal või 
 • tagatiseks antud kinnisasja omanikul 

taotleda meilt enne nõusolekut, kusjuures KredEx käendusega tagatud laenulepingu korral tuleb tagatisobjekti võõrandamiseks või teiste isikute (v.a ühisomanikuks oleva abikaasa) kasutusse andmiseks pangal eelnevalt saada KredEx nõusolek. Seejuures võime küsida näha sõlmitava üüri- või rendilepingu tingimusi (lepinguprojekti). Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredEx nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning sul tuleb leida uus lisatagatis. 

6. Laenulepingust taganemise õigus  

Pärast laenulepingu allkirjastamist on sul õigus sellest 14 päeva jooksul lepingus märgitud tingimustel taganeda.  

7. Intress 

Intress on tasu, mida maksad laenu kasutamise eest. Intressimäär on esitatud lepingus. Intressi arvestatakse ja tuleb tasuda tagastamata laenujäägilt. 

Fikseerimata intressimäär koosneb: 

 • muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja 
 • individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. 

Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori sinu laenulepingus määratud on. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. 

Meie laenuleping ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Negatiivse väärtusega baasintressimäära loeme võrdseks nulliga. 

8. Laenu tagasimaksmine 

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame sinu arvelduskontolt. Kui oled võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt.  

Tagasimakseid tuleb sul teha maksegraafiku alusel iga kuu. Üldjuhul on tagasimakse ühesuurune ja sa tasud iga kuu ühesuuruseid makseid ehk annuiteetmakseid. Tagasimakse koosneb laenu põhiosa maksest ja intressist. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastad laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka makse suurus.  

Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasud ainult intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu.  

9. Laenu ennetähtaegne tagasimaksmine 

Sul on õigus kogu laen või osa sellest ennetähtaegselt tagasi maksta, kui teatad meile oma soovist ette. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mis on võrdne tagastatavalt laenu osalt ennetähtaegse tagastamise päeval kehtiva intressimäära alusel arvestatud kolme kuu intressiga. Sa ei pea leppetasu maksma, kui teatad tagastamisest kolm kuud ette ja teed tagasimakse 10 päeva jooksul pärast kolme kuu möödumist päevast, mil teate kätte saime. Kolmekuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil sinu teate kätte saime. 

10. Laenulepingu tingimuste muutmine 

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus vormistatakse lepingu lisana. Tavaliselt on laenulepingu tingimuste muutmine tasuline. 

Lisaks on pangal teatud juhtudel õigus intressimäära ühepoolselt tõsta järgmiselt juhtudel: 1% võrra, kui laenusaaja (ja kaaslaenusaaja) ei täida kohustust suunata Citadele pangakontole oma regulaarsed sissetulekud. 

11. Laenulepingu eritingimused 

Kui laenuleping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb sul neid eriti täpselt järgida. Ainult sel juhul saad olla kindel, et leping jääb jõusse. Lepingu eritingimuseks on muuhulgas laenusaaja kohustus suunata igakuiselt oma regulaarsed sissetulekud lepinguga seotud arvelduskontole. 

12. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud 

Kui sa ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime sult nõuda viivist lepingus näidatud määras. Kui sul tekib võlg, saadame sulle esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame sulle tasulise võlanõudekirja. Kui sinu lepingust tulenevad kohustused on tagatud käendusega, teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).   

Kui rikud mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.  

13. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed 

Meil on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda muuhulgas juhul, kui viivitad osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad sinu kanda. 

14. Laenulepinguga seotud kulud 

Ühekordsed kulud 

Lepingu allkirjastamisel maksad lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvu ka laenude hinnakirja www.citadele.ee/et/private/fees/, pangateenuste üldtingimuste ja isikuandmete töötlemise reeglitega www.citadele.ee/et/support/terms/

Kui tagad lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: 

 • riigilõiv
 • notaritasu
 • tagatise hindamise tasu
 • kindlustusmakse
 • KredEx käenduse korral tagatislepingu tasu. 

Lepinguga seotud püsikulud 

Lisaks laenu- ja intressimaksetele tuleb tasuda ka järgmised laenulepingu täitmisega seonduvad püsikulud: 

 • arvelduskonto kuutasu
 • tagatisvara kindlustamise kulu; 
 • tagatisvara eksperthinnangu tellimisega seotud kulu, kui ilmneb vajadus eksperthinnangu järele; 
 • valuuta konverteerimise kulu: kui makse tähtpäeval ei ole laenu teenindamiseks määratud kontol piisavalt raha laenu valuutas, siis võime võtta makse maha muus kontol olevas rahas, konverteerides selle laenu valuutasse ülekande hetkel Citadele pangas kehtiva vahetuskursi alusel. 

15. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus 

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab sul (ja kaaslaenusaajal) olema avatud Citadele pangas arvelduskonto. Konto peab olema avatud kogu laenuperioodiks. Sinu (ja kaaslaenusaaja) regulaarne sissetulek peab laekuma sinu Citadele panga arvelduskontole, kui laenulepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 

16. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk 

Mõtle hoolikalt läbi, kuidas tuled toime laenu tagasimaksmisega üldise majanduskeskkonna halvenemise, töötasu vähenemise või muude kulude kasvu tingimustes.  

Kui sul peaksid tekkima makseraskused, lõpeb ootamatult töösuhe, algatatakse täitemenetlus või arestitakse sinu pangakonto, võta meiega viivitamatult ühendust. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse.   

17. Kaebused ja vaidlused 

Erimeelsuse korral proovi seda esmalt lahendada meiega läbi rääkides. Kui meie vastus ei vasta sinu ootustele ja sa leiad endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel sinu õigusi, siis võid nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (Sõle 23a, 10614 Tallinn; www.ttja.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).   

Vaidluse lahendamiseks võid pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.