Lepingueelne teave

Laenusaaja meelespea ja täiendav informatsioon elamukinnisvaraga tagatud laenu taotlejale

Pidage meeles, et laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Peame oma kohuseks ja soovime Teid selle otsuse tegemisel aidata.

Laenutaotluse esitamisel peaksid olema mõeldud läbi ja leitud vastused alljärgnevatele küsimustele:

  • tehke endale selgeks, milleks ja kui palju laenu vajate, kust saate raha selle tagasimaksmiseks ja millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
  • esitage pangale tõene ja piisav info Teie sissetulekute, väljaminekute ja laenu eesmärgi kohta;
  • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
  • enne allkirjastamist lugege hoolikalt ja kiirustamata läbi kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms);
  • kui peaksite laenu tagasimaksmisega hätta jääma, pöörduge panga poole, proovime leida koos probleemidele lahendused.

Kasutage võimalust küsida pangalt infot ja selgitusi laenutingimuste kohta nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Panga kontaktandmed on esitatud lepingudokumentides ja on leitavad panga koduleheküljel www.citadele.ee. Tutvuge finantsteenuse tingimustega ja pidage nõu spetsialistiga. Palun veenduge, et olete teadlik kõigist Teie laenuga kaasnevatest maksudest ja kuludest.

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake tähelepanu alljärgnevale.

1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Lepingueelne teave on koostatud tarbijatele, kes soovivad osta, ehitada või renoveerida eluaset. Enne laenulepingu sõlmimist annab panga esindaja Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele on märgitud kokkuvõtlik info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Laenu liik ja otstarve

Pank väljastab eluasemelaenu ja hüpoteeklaenu üksnes tarbijale, kelle alaline elukoht on laenulepingu sõlmimisel Euroopa Liidu liikmesriigis, kus ametlik valuuta on euro. Laen on mõeldud eluaseme ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

3. Laenulepingu tingimused

Pank pakub laenulepingu maksimaalse kestusega 30 aastat. Laenulepingu kestus sõltub laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemustest. Pank järgib vastutustundliku laenamise põhimõtteid, selleks kogub Pank enne laenulepingu sõlmimist teavet laenusaaja krediidivõimelisuse hindamiseks. Kui Te ei esita krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet või tõendeid ja seetõttu ei saa Pank Teie krediidivõimelisust hinnata, siis ei saa Teiega laenulepingut sõlmida.

Kui laenukohustus võetakse koos, siis vastutavad mõlemad laenusaajad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.

4. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab Teil olema avatud Citadele pangas arvelduskonto. Konto peab olema avatud kogu laenuperioodiks. Teie regulaarne sissetulek peab laekuma Teie Citadele panga arvelduskontole.

5. Intress

on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Intressimäär on esitatud lepingus. Kohaldatava intressimäära liik: fikseerimata, s.o 6 kuu EURIBOR + Panga poolt pakutav marginaal. EURIBOR võib muutuda iga 6 kuu järel, vt www.euribor-rates.eu. 

6. Laenulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste (sh intressimäära) muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus fikseeritakse lepingu lisades. Siiski on pangal teatud juhtudel õigus intressimäära ühepoolselt tõsta järgmistel juhtudel: 4% võrra kui laenusaaja on rikkunud kohustust mitte võtta võlakohustusi, sh laenu vara (eluaseme/elamukinnisvara) ostmiseks vajaliku omafinantseeringu tasumiseks kolmandalt(-telt) isikult(-telt); 1% võrra, kui laenusaaja rikub lepingus sätestatud kohustust palga ja/või muude regulaarsete palgaga võrdsustatud sissetulekute ülekandmise kohta Pangas avatud arvelduskontole; 1% võrra juhul, kui laenusaaja on olnud võlgnevuses Panga ees tagasimaksete tasumise osas vähemalt neliteist (14) päeva.

7. Tagatis

Laen tagatakse hüpoteegiga. Panga poolt aktsepteeritav tagatis on Eesti Vabariigi territooriumil asuv ja registreeritud kinnisasi, korteriomand, hoonestusõigus. Taotluse esitamisega on vajalik esitada valitud tagatisobjekti hindamisakt. Hindamisakt peab olema tehtud panga poolt aktsepteeritavas kinnisvarabüroos, 6. või 7. taset omava kutselise hindaja poolt. Juhime Teie tähelepanu, et kinnisvara hindamise puhul on tegemist tasulise teenusega. Enne laenu väljamaksmist on kohustuslik tagatise kindlustuslepingu sõlmimine, kindlustusmakse suurus sõltub valitud eluasemest ning kindlustusandjast.

8. Laenu tagasimaksmine

Tagasimakseid tuleb Teil tasuda maksegraafiku alusel iga kuu. Tagasimakse koosneb laenu põhiosa maksest ja intressist. Üldjuhul on tagasimakse ühesuurune ja Teie tasute iga kuu ühesuuruseid makseid, ehk annuiteetmakseid.

Laen on võimalik täielikult või osaliselt enne tähtaega tagasi maksta. Ennetähtaegse tagastamise leppetasu on võrdne tagasimakstavalt summalt ennetähtaegse tagastamise päeval kehtiva intressimäära alusel arvestatud kolme kuu intressimaksete summaga. Näide: kuumakse on 100 eurot, sellest intressimakse moodustab 40 eurot, seega ennetähtaegse tagastamise leppetasu on 120 eurot. Vähemalt kolmekuulise etteteatamise korral leppetasu ei kohaldata.

9. Laenu tüüpnäide

Laenusumma 70 000 eurot, laenulepingu kestus 30 aastat, tagasimaksete arv 360, fikseerimata intressimäär 2,0% (marginaal+6 kuu EURIBOR), krediidi kogukulu 97,254.10 eurot, laenusumma ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 93,654.10 eurot, kindlustusmakse 10 eurot, iga perioodilise makse suurus 259 eurot, krediidi kulukuse määr 2,05%. Notaritasu ei ole krediidi kulukuse määra arvutamisel arvesse võetud, sest nende suurus sõltub valitud varast ja ostu-müügitehingu tingimustest. Lisainfo vt www.notar.ee.

10. Laenulepingust taganemine

Tarbijal on õigus taganeda laenulepingust 7 kalendripäeva jooksul alates kõnealuse laenulepingu sõlmimisest. Selleks on vaja esitada Pangale allkirjastatud avaldus paberikandjal või elektrooniliselt. Juhul, kui Pank on nimetatud tähtaja jooksul laenu täielikult või osaliselt Teile välja maksnud, tuleb laen ja intressid Pangale tagasi maksta 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamise päevast.

11. Laenuga seonduvate kohustuste täitmata jätmine

Kui maksete tasumisel tekib raskusi, tuleb Teil kohe võtta Pangaga ühendust, et uurida võimalikke lahendusi. Maksetega hilinemisel arvestatakse viivist ja edastatakse võlateavituskirju: iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta on võla sissenõudmiskulu 5 eurot. Lisaks on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt leppetrahvi summas 28,76 eurot tasumist iga kord, kui laenusaaja viivitab mistahes varalise kohustuse täitmisega rohkem kui 4 kalendripäeva.

12. Lepingu ülesütlemine

Pangal on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda muuhulgas juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Lepingu ülesütlemise tagajärg võib olla tagatise ehk Teie eluaseme võõrandamine.

Pank võib lepingu üles öelda ka juhul, kui Pank ei saanud Teie krediidivõimelisust õigesti hinnata, sest jätsite teadlikult esitamata teabe või võltsisite Pangale esitatud teavet ning selle tagajärjel on Pank hinnanud Teie krediidivõimelisust valesti.

13. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk

Mõelge hoolikalt läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega üldise majanduskeskkonna halvenemise, töötasu vähenemise või muude kulude kasvu tingimustes. Kui Teil peaksid tekkima makseraskused, lõpeb ootamatult töösuhe, algatatakse täitemenetlus või arestitakse Teie pangakonto, võtke meiega viivitamatult ühendust. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Lahendusteks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Maksepuhkus tähendab seda, et lükkame edasi laenu põhiosa maksed teatud perioodiks ning sellega seoses ka laenu kasutamise lõpptähtpäeva.

14. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis proovime erimeelsed lahendada läbirääkimiste teel. Kaebuste lahendamise korraga on Teil võimalus tutvuda panga kodulehel.

Kui sõltumata peetud läbirääkimistest ei vasta panga vastus Teie ootustele, on Teil võimalus küsida nõu Tarbijakaitseametist (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks on Tarbijakaitseameti juures loodud tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET.

Laenuandja on AS Citadele banka Eesti filiaal,
filiaali loa andmise otsuse number: 4.1-1/43.