Nõuded tagatisvara kindlustamiseks

 1. Laenu tagatiseks olev vara peab olema kindlustatud Eesti Vabariigis tegevusloa alusel tegutsevas kahjukindlustusseltsis, elukindlustusseltsis või välismaiste kindlustusseltside filiaalides, kes pakuvad kahju- või elukindlustuse teenust.
 2. Kindlustusvõtja: kindlustatud vara omanik või mõni muu isik.
 3. Soodustatud isik: AS Citadele banka Eesti filiaal (registrikood 11971924).
 4. Kindlustuslepingu kehtivus: minimaalselt 1 aasta.
 5. Kindlustussumma: vara taastamisväärtus.
 6. Kindlustuspoliis (k.a kindlustusleping koos üldtingimustega) ja kindlustusmakset tõendava dokumendi originaal tuleb esitada Citadele pangale hiljemalt 10 (kümme) päeva enne eelmise poliisi kehtivusaja lõppu.
 7. Kindlustatud riskid:
 • tulekahju, pikselöök, hoone gaasi (kütte-) süsteemi plahvatus, lennuavarii, s.o mehitatud lennuaparaadi (sh lennuk, kopter), selle osade või lasti allakukkumine) jt;
 • loodusõnnetused, sh üleujutus, torm, rahe, vihm või lumi, mis on ebatavaline konkreetsel territooriumil jt;
 • veeavarii, sh vee või auru leke, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi purunemine, tuletõrje või muu kolmanda isiku tõttu vee või auru leke jt;
 • kolmanda isiku ebaseaduslik tegevus, sh murdvargus, röövimine, vandalism jt.

Teavitage koheselt panka kirjalikult kindlustusjuhtumi toimumisest!

Eelistatud kindlustusseltsid

 • ADB Gjensidige Eesti filiaal

 • Lietuvos draudimas AB Eesti filiaal

 • IF P&C Insurance AS

 • ERGO Insurance AS

 • Salva Kindlustuse AS

 • Swedbank P&C  Insurance AS

 • BTA Baltic Insurance Comp, Eesti filiaal PZU

 • Compensa Vienna Ins. group EE

Tagasi kodulaenu lehele