Kes on riikliku taustaga isik?

(1) Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. Riikliku taustaga isikuks ei peeta isikut, kes ei ole tehingu tegemise kuupäevaks vähemalt aasta jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ega sellise isiku perekonnaliikmeid ja lähedasi kaastöötajaid.

(2) Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja käesoleva seaduse tähenduses on:

   1) riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister; parlamendiliige;

   2) ülemkohtu, konstitutsioonikohtu ja muu sellise kõrgema kohtu, kelle otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik;

   3) riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige;

   4) suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser;

   5) riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liige.

(3) Lõike 2 punktides 1–5 sätestatu hõlmab Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ametikohti.

(4) Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige on:

   1) tema abikaasa;

   2) abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele või tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik;

   3) tema lapsed ja nende abikaasad või partnerid punkti 2 tähenduses;

   4) tema vanem.

(5) Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on:

   1) füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos on avaliku võimu oluliste ülesannete täitja juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja;

   2) isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.