Teave isikuandmete töötlemise kohta värbamisprotsessi ajal

Meie, “Citadele”, hoolitseme meiega töö- või muusse õigussuhtesse astuda soovivate isikute privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, seetõttu anname sulle teavet isikuandmete töötlemise kohta värbamisprotsessi käigus. 

Anname sulle infot iskuandmete töötlemise kohta ettevõtetes „Citadele“, st mis tahes info kohta, mis sind otseselt või kaudselt puudutab, sinu õigusest privaatsusele ja selle kaitsele, samuti õigusest teabe kättesaadavusele.

Tingimused

Sina – taotleja või praktikant, kelle isikuandmeid töötleme.
Citadele või meie – AS “Citadele banka”, sh Eesti ja Leedu filiaalid, IPAS “CBL Asset Management”, AAS “CBL Life”, AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, SIA “Citadele līzings un faktorings”, OU “Citadele Leasing and Factoring”, UAB “Citadele faktoringas ir lizingas”, SIA “Citadeles moduļi”, SIA “Hortus Land”, SIA “Hortus Residential”, SIA “Hortus RE”. 
Töötlemine – kõik tegevused, mida me isikuandmetega teeme, nt. isikuandmete kogumine, registreerimine, säilitamine, vaatamine, kasutamine, avaldamine nende saatmise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ühtlustamine, kustutamine või hävitamine jne.
Dokument – teave sinu isikuandmete töötlemise kohta värbamisprotsessi ajal.
Isikuandmed – igasugune sind puudutav teave, nt. eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, CV-s sisalduvad andmed, huvid.
Nõusolek– mis tahes nõusolek, mille annad vabatahtlikult ja tahtlikult, kui nõustud oma isikuandmete töötlemisega konkreetse(te)l eesmärgil.
Määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.
Järelvalveamet – sõltumatu asutus, mis teostab järelevalvet määruse kohaldamise üle vastavas riigis (Lätis – Andmekaitseinspektsioon, Eestis – Andmekaitseinspektsioon, Leedus – Riiklik Andmekaitseinspektsioon).

Kes töötleb sinu isikuandmeid?

Sinu isikuandmeid töötleb üks või mitu järgmistest Citadele ettevõtetest, kellega soovite sõlmida õigussuhte, esitades ettevõttele vastava avalduse.

AS “Citadele banka”, Reg. No. 40103303559, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, Tel: +371 67010000, e-post: info@citadele.lv, andmekaitseametniku e-post: gdpr@citadele.lv

• AS “Citadele banka” Eesti filiaal, Reg. No. 11971924, juriidiline aadress: Narva mnt 63/1, 10152, Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik, tel: +372 7700000, e-post: info@citadele.ee, andmekaitseametniku e-post: gdpr@citadele.ee
• AS “Citadele banka” Leedu filiaal, Reg. No. 112021619, juriidiline aadress: 12 K. Kalinausko Str., Vilnius, Leedu, LT-03107, tel: +370 852219091, e-post: info@citadele.lt, andmekaitseametniku e-post: dap@citadele.lt
• IPAS “CBL Asset Management”, Reg. No. 40003577500, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67010810, e-post: asset@cbl.lv., andmekaitseametniku e-post: gdpr@citadele.lv
• AAS “CBL Life”, Reg. No. 40003786859, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67010129, e-post: life@cbl.lv, andmekaitseametniku e-post: gdpr@citadele.lv
• AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, Reg. No. 40003397312, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67010147, e-post: pfonds@cbl.lv, andmekaitseametniku e-post: gdpr@citadele.lv
• SIA “Citadele līzings un faktorings”, Reg. No. 50003760921, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67778777, e-post: lizings@citadele.lv, andmekaitseametniku e-post: gdpr@citadele.lv
• OU “Citadele Leasing and Factoring”, Reg. No. 0925733, juriidiline aadress: 63/1 Narva mnt., 10152, Tallinn, Harjumaa, Eesti  Vabariik, tel: +372 7700000, e-post: info@citadele.ee, andmekaitseametniku e-post: gdpr@citadele.ee
• UAB “Citadele faktoringas ir lizingas”, Reg. No. 126233315, juriidiline aadress: 13 K. Kalinausko Str., Vilnius, Lithuania, 03107, tel: +370 852219091, e-post: lizingas@citadele.lt, andmekaitseametniku e-post: dap@citadele.lt
• SIA “Citadeles moduļi”, Reg. No. 400003397543, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67778878, e-post: citadeles.moduli@citadele.lv
• SIA “Hortus Land”, Reg. No. 40103460961, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67778000, e-post: hortus@citadele.lv
• SIA “Hortus Residential”, Reg. No. 40103460622, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67778000, e-post: hortus@citadele.lv
• SIA “Hortus RE”, Reg. No. 40103752416, juriidiline aadress: 2A Republikas laukums, Riga, Latvia, LV-1010, tel: +371 67778000, e-post: hortus@citadele.lv

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Vastavalt tingimustes sätestatud eesmärkidele ja mahule töötleme sinu järgmisi isikuandmete kogumeid (kategooriaid).

Isikuandmete kogum (kategooria) Isikuandmete liigid ja kirjeldus
Identifitseerivad andmed Ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, foto.
Kontaktandmed Elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress.
Teave taotleja hindamise kohta Curriculum Vitae (CV), kandideerimiskiri ja muud teatud ametikohtade jaoks õigusaktidega nõutavad dokumendid. Meie kirjalikud märkmed töövestlusel, helisalvestus või videokonverents kaugtööintervjuu ajal. Sinu eelmiste tööandjate tagasiside. Avalikult kättesaadavates registrites kontrollitud andmed  (isikut tõendava dokumendi kehtivus, andmed töötamise kohta, üksikjuhtudel – andmed võlgade ajaloo, karistusregistri puudumise jms kohta). Teave võimaliku huvide konflikti kohta, mis võib tekkida enne Citadeles töösuhte sõlmimist, riikliku  taustaga isiku staatus (teave sinu ja sinuga sugulaste riikliku taustaga isiku staatuse kohta, seotuse määr, ametikohad riigiametis viimase kahe (2) aasta jooksul, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse nimi, struktuuriüksuse (jaoskonna, üksuse, osakonna) nimi, ametinimetus, ametikohale asumise kuupäev ja lahkumiskuupäev, kuupäev, milleni ametikoht oli hõivatud). Teade värbamistulemuste jms kohta.
Ametialase tegevuse ja hariduse teave CV-s sisalduvad andmed: töökogemus (tööandjad), elukutse(d), ametikoht(ad), ametiliik(id), tööstaaž; haridus, keeleoskus, sõidukogemus, lisaharidus (koolitused, kursused, töötoad, tunnistused jne) ja muud oskused; osalemine eriala- ja muudes ühendustes.
Teave Citadele suhtluse ja tõhusa töökorralduse kohta Kirjavahetuses (avaldused, nõusolek andmetöötluseks jne) sisalduvad Isikuandmed ning suhtluse käigus (telefoni ja e-posti teel) toodetud ja säilitatud teave nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul.
Erikategooriatega isikuandmed Õigusaktid määravad kindlaks erikategooriaga isikuandmed, mida töötleme, kui nende töötlemine vastaval eesmärgil on õigusaktidega lubatud. Need on andmed, mis paljastavad rassi või etnilise päritolu, usulisi või muid veendumusi, poliitilisi vaateid, terviseandmeid, ametiühingutes osalemist, karistusregistrit.

Miks ja mille alusel töötleme sinu isikuandmeid?

Enne isikuandmete töötlemise alustamist hindame alati, millistel eesmärkidel on vaja sinu isikuandmeid töödelda. Isikuandmete töötlemine on seaduslik, kui teostame seda ühel järgmistest alustest, st töötleme teie isikuandmeid:

 • Citadelele pandud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • sinu nõusoleku alusel;
 • Citadele või kolmanda osapoole õigustatud huvide järgimiseks, hinnates eelnevalt, kas isikuandmete töötlemise huvid on kooskõlas sinu õigusega privaatsusele;
 • sinu või kolmandate isikute eluliste huvide kaitseks;
 • Citadelelel seadusega antud kohustuse alusel avalike huvide kaitseks või avaliku võimu teostamiseks.
Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete töötlemise alus Isikuandmete kogum (kategooriad), mida töötleme
Värbamine (sisemine ja/või väline) ja vabale ametikohale sobivuse hindamine Sinu või Citadele või kolmanda osapoole õigustatud huvide järgimine. Värbamisprotsessi käigus valime Citadelesse sobivaima kandidaadi ja hindame kandidaadi sobivust vabale ametikohale: Elulookirjeldus, kandideerimiskirjad, töövestlused, eelmise tööandja tagasiside hindamine; võimalike huvide konfliktide hindamine, Citadele vastu suunatud pettuste või muude kuritegude tõkestamine, kontrollides andmeid avalikult kättesaadavates registrites ja usaldusväärsetes avalikult kättesaadavates teabeallikates vastavalt Citadele sisekorraeeskirjadele. Sinu nõusolek oma eelmiste tööandjate käest tagasiside küsimiseks. Citadelele pandud seadusest tulenevate kohustuste täitmine. Konkreetsete positsioonide puhul Citadele hea maine tagamiseks, Citadele osalemise vältimiseks ebaseaduslikus tegevuses, teiste Citadele jaoks oluliste riskide tuvastamiseks ja ennetamiseks, kliendi isiku, tema kontode, hoiuste ja tehingute saladuses hoidmiseks, hindame sobivust vabale ametikohale Citadeles. Sinu identifitseerimise andmed; isiklikud kontaktandmed; teave sinu kui taotleja hinnangu kohta; teave kutsetegevuse ja hariduse kohta.
Osalemine konkursil veel ühele vabale ametikohale Sinu nõusolek CV korduvaks kasutamiseks mõnel teisel konkursil. Sinu identifitseerimisandmed; isiklikud kontaktandmed; teave kutsetegevuse ja hariduse kohta.
Laekunud värbamistaotluste ja kaebuste menetlemine Citadelele pandud seadusest tulenevate kohustuste täitmine. Sinu identifitseerimisandmed; isiklikud kontaktandmed; teave tsinu kui taotleja hinnangu kohta; teave kutsetegevuse ja hariduse kohta; teave Citadele suhtluse ja tõhusa töökorralduse kohta; Erikategooriatega isikuandmed.
Riigi/kohalike/juurdlus- ja muude õiguskaitseorganite, samuti muude riigiasutuste ja õigusaktidega määratud riigiametnike taotluste menetlemine Citadelele pandud seadusest tulenevate kohustuste täitmine. sind identifitseerivad andmed; sinu kontaktandmed; teave Citadele suhtluse ja tõhusa töökorralduse kohta.
Arhiveerimine Citadelele pandud seadusest tulenevate kohustuste täitmine. Kõik dokumendis märgitud isikuandmete kogumid (kategooriad).

Kuidas isikuandmed meieni jõuavad?

Me saame sinu isikuandmeid:

 • Saame sinu isikuandmeid, kui esitate oma andmed:
  • töökuulutusele vastamisel (nt andmed teie CV-st, kandideerimiskirjast ja muudest Citadele poolt küsitud ja esitatud dokumentidest;
  • võttes ühendust Citadele või kaasatud partnerite spetsialistidega värbamisprotsessi käigus, sealhulgas tööintervjuudel telefoni teel, isiklikult meie kontoris, e-posti ja posti teel;
 • kui sinu isikuandmed tehakse kättesaadavaks töökuulutuste veebilehtedel;
 • kui sinu andmed esitavad kolmandad osapooled:
  • soovitades sind kandidaadiksväljakuulutatud vabale ametikohale;
  • meie partnerite poolt, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel;
  • Citadele päringu alusel – avalike andmebaaside ja muude õigusaktidega määratud registrite pakkujate poolt;
  • riiklike/kohalike institutsioonide ja õiguskaitseorganite ning nendega seotud riigiametnike kaudu.

Kellele isikuandmeid edastatakse?

Edastame sinu isikuandmeid:

 • Citadele ettevõtetele, nt. vastastikuse koostöö raames sõlmitud lepingute alusel;
 • oma partneritele, kes on seotud sinu isikuandmete töötlemisega ja kellega oleme enne koostööd hoolikalt tutvunud, nt. partnerid, kes pakuvad tuge värbamisprotsessi ajal;
 • õigusaktides sätestatud korras arendatud andmekogude pakkujad (nt rahvastikuregister);
 • õigusaktidega määratud juhtudel - riigi/kohalikud ametiasutused, õiguskaitseasutused (juurdlusasutused, prokuratuur, operatiivtegevuse subjektid), kohtud, järelevalveasutused (andmekaitseament jt asutused), lähtudes kirjalikest taotlustest või muudest asutuse poolt kehtestatud kohustustest. õigusaktid, mis on seltsile siduvad, samuti teistele õigusaktidega määratletud isikutele;
 • audiitorfirmad, õigusteenuste pakkujad.

Sinu isikuandmete töötlemise raames võimaldatakse juurdepääs sinu isikuandmetele ainult meie ja meie partnerite poolt volitatud töötajatele, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks ning töötlevad teie isikuandmeid ainult isikuandmete eesmärgil ja alusel. Käesolevas dokumendis määratletud andmete töötlemine toimub järgides isikuandmete töötlemise tehnilisi ja korralduslikke nõudeid, mis on määratletud isikuandmete kaitse seadusandluses ja Citadele sisemistes eeskirjades.

Kas teostame automatiseeritud ostustatmist, sh profileerimist?

Kui me töötleme sinu isikuandmeid käesolevas dokumendis määratletud eesmärkidel, ei võta me vastu automatiseeritud üksikotsuseid, sealhulgas profiilide koostamist.
Isikuandmete töötlemise algatamisel, saadame suille sellekohase teavituse.

Kas isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i/EMP-d?

Tagame sinu isikuandmete säilitamise Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil.

Arvestades äritegevuse globaalsust ja tehnoloogilisi lahendusi, mida kasutatakse isikuandmete töötlemise pakkumiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel, võidakse sinu isikuandmeid töötlemiseks edastada isikuandmete saajatele väljaspool Euroopa Liidu territooriumi ja Euroopa Majanduspiirkonda, nt kui teenuseid osutab partner (töötleja, eraldi vastutav töötleja, ühine vastutav töötleja). Igasugune selline rahvusvaheline isikuandmete edastamine toimub kooskõlas määruse nõuetega ning tagame sellistel juhtudel õigusaktidega sätestatud isikuandmete töötlemise korra ning määrusega kehtestatud kaitsetasemega samaväärse kaitse.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Sinu isikuandmete säilitamise periood ilma neid kustutamata sõltub andmete töötlemise eesmärkidest ja kriteeriumidest, mille alusel me isikuandmete säilitamise perioodi arvestame.

Isikuandmete säilitamise perioodi määramisel hindame sinu isikuandmete säilitamise vajadust:

 • õigusaktidega Citadelele kehtestatud erinevate dokumentide säilitustähtaegade jooksul;
 • sinu ja kolmandate isikute õigustatud huvide järgimiseks säilitab Citadele pärast värbamisprotsessi sinu kui tagasilükatud kandidaadi poolt esitatud dokumente 6 kuud, võttes arvesse võimalikku nõuete esitamist Citadele vastu tööseadusandluses sätestatud korras;
 • kui sinu isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, säilitab Citadele käesolevat dokumenti ja sellega seotud teavet 5 aastat pärast nõusoleku tagasivõtmist, et tõendada eelmisel perioodil toimunud isikuandmete õiguspärast töötlemist.

Isikuandmete säilitustähtaegade kaalumisel võtame erinevate dokumentide säilitustähtaegade määramisel arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid ja tööstusliitude väljatöötatud juhendeid, kui need vastavas riigis kehtivad. Kui selle protsessi käigus tuvastame isikuandmete säilitamise tähtaja määramiseks erinevad alused, nt.kui seadusandluses kindlaksmääratud säilitamisperioodi ja meie õiguste kaitseks määratud tähtaja vahel on erinevusi, on need piisavad alused sinu isikuandmete säilitamiseks mõlemast perioodist pikema alusel.

Kui kehtib vähemalt üks mainitud kriteeriumidest, tagame sinu isikuandmete kustutamise või anonüümseks muutmise.

Mis tagajärjed on isikuandmete esitamata jätmisel?

Palume sul esitada isikuandmeid ainult seetõttu, et vajame neid käesolevas dokumendis määratletud eesmärkidel. Kui sa meile oma isikuandmeid ei esita, võib see piirata või takistada Citadele koostööd sinuga, nt. Citadele ei saa täielikult hinnata sinu sobivust vabale ametikohale, mis võib takistada teil Citadelega töösuhte sõlmimist.

Töötleme sinu isikuandmeid ainult vastaval eesmärgil ja ulatuses, mis on vajalik vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Me ei nõua rohkem isikuandmeid, kui meil vaja on. Samuti garanteerime isikuandmete mitteavaldamise ja turvalisuse.

Millised on sinu õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Vastavalt eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega kehtestatud nõuetele anname sulle sinu kirjalikul nõudmisel järgmised õigused:

 • õiguse juurdepääsuks oma isikuandmetele;
 • oma isikuandmete parandamise õiguse, kui sul on põhjust arvata, et isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud;
 • õiguse oma isikuandmete kustutamiseks ("õigus olla unustatud"), kui:
  • arvad, et sinu isikuandmed ei ole enam vajalikud või neid ei saa kasutada isikuandmete töötlemise esialgsetel eesmärkidel;
  • kui on põhjust arvata, et sinu isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, nt.sa ei ole andnud vastaval juhul isikuandmete töötlemiseks nõusolekut;
  • Sinu isikuandmete kustutamine on vajalik vastavalt õigusaktidega määratud andmete säilitamise tähtaegadele;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, sealhulgas isikuandmete kustutamist, kui:
  • vaidlustad oma isikuandmete täpsuse; piirang kehtib ainult perioodi kohta, mille jooksul saame sinu isikuandmete õigsust kontrollida;
  • arvad, et sinu isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja oled isikuandmete kustutamise vastu, taotledes isikuandmete kasutamise piiramist; piirang kehtib ainult sinu poolt mõistlikult määratud ajavahemikul;
  • me ei vaja enam sinu isikuandmeid, kuid need on vajalikud sinu seaduslike õiguste ja huvide teostamiseks või kaitsmiseks, nõuete esitamiseks jne; piirang kehtib ainult sinu poolt mõistlikult määratud ajavahemikul;o
  • esitad vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mida teostame lähtuvalt meie õigustatud huvidest; piirang kehtib ainult perioodil, mil me selliseid õigustatud huve korduvalt arvestame;
 • õgus edastada oma sikuandmeid, kui selliseks isikuandmete edastamiseks ei ole takistusi;
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mis on põhjendatud Citadele õigustatud huvidega;
 • õigus keelduda automatiseeritud individuaalsest otsuste vastuvõtmisest, sealhulgas profiilide koostamisest – sinu isikuandmete töötlemisel käesolevates tingimustes määratletud eesmärkidel me ei võta vastu automatiseeritud üksikotsuseid. Kui alustame teie isikuandmete töötlemist, teavitame sind sellest; 
 • õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, milleks see anti.

Siiski peab arvestama, et selline nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Mida peaksid tegema, kui arvad, et sinu privaatsust on rikutud?

Citadele kinnitab, et tagab sinu isikuandmete töötlemise vastavalt määrusele, muude Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktide ning käesolevas dokumendis sätestatud nõuete kohaselt. Kui aga arvad, et oleme sinu isikuandmete töötlemisega rikkunud õigust privaatsusele, on sul õigus kaitsta oma huve, esitades kaebuse vastavale Citadele ettevõttele või järelevalveasutusele menetlemiseks või esitades hagi kohtusse.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui sul on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võid meiega ühendust võtta, kirjutades vastava Citadele ettevõtte e-posti aadressile ja võttes ühendust isikuandmete kaitse eest vastutava ametnikuga – sulle edastatakse kogu isikuandmete töötlemisega seotud teave, sealhulgas vastused esitatud küsimustele. Kogu teave edastatakse vastutavale töötajale, kes vastab päringule