Tule nõustamisele

Palume Teil esitada taotluses enda isikuandmed. Isikuandmed on vajalikud, et saaksime pakkuda taotletud teenust ning võtta teiega ühendust. Enda isikuandmete töötlemisest saate täpsemalt tutvuda isikuandmete töötlemise reeglitega.

Taotletav laen

Taotleja andmed

Isikuandmete töötlemise põhimõte

Käesoleva taotluse edastamisega: kinnitan, et taotluses esitatud andmed on õiged ning AS Citadele banka Eesti Filiaali (edaspidi Pank) nõudel dokumentaalselt tõendatavad; annan oma nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks käesoleva taotluse alusel finantseerimispakkumuse tegemiseks ja ärisuhte loomiseks; nõustun, et Pank võib taotleda ja saada kolmandatelt isikutelt mis tahes andmeid, mis on vajalikud esitatud teabe täiendamiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja kontrollimiseks; volitan Panka kontrollima kõiki käesolevas taotluses esitatud andmeid mis tahes allikast; annan Pangale õiguse avaldada käesolevas taotluses esitatud andmeid Pangaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele, samuti kolmandatele isikutele, kelle õigus informatsiooni saada on ette nähtud Eesti Vabariigi õigusaktidega; kinnitan, et taotluses nimetatud kolmandad isikud (sh käendaja, tagatise andja) on andnud nõusoleku finantseerimispakkumuse tegemiseks vajalike isikuandmete edastamiseks Panka ning nende töötlemiseks Panga poolt; annan Pangale õiguse edastada kindlustusvahendajatele ja kindlustusandjatele minu isikuandmeid ja muid andmeid, mis on vajalikud finantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks ja laenulepingu sõlmimise korraldamiseks; olen teadlik, et Panga isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on sätestatud Panga üldtingimustes, mis on avalikustatud internetilehel (www.citadele.ee).   Kinnitan, et Pank on mind informeerinud minu õigustest, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest, sh õigusest saada isikuandmete töötlejalt igal ajal infot minu isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta, nõuda isikuandmete töötlejalt ebaõigete andmete parandamist ja õigusest nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal minu isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.