Liising

Teenus Hind1
Finantseerimine
Lepingutasu 1% vara ostuhinnast, min 190 EUR
Kahjuhüvitis lepingu ennetähtaegne lõpetamise eest Kasutusrent: 3 järgneva kuu intresside summa (3kuulise etteteavitamise korral tasuta) Kapitalirent: tasuta
Sõiduki väljaostmine kolmanda isiku poolt 1% vara ostuhinnast, min. 225 EUR
Liisingulepingu muudatus 1% tasumata osamaksete summast, min. 160 EUR
Lisatagatise vabastamine 1% tasumata osamaksete summast, min 160 EUR + kaasnevad kulud
Volikirja väljastamine Lihtkirjalik volikiri 12 EUR; Notariaalne volikiri 100 EUR, väljastatakse 3 tööpäeva jooksul
Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine 50 EUR + riigilõiv
Liisingueseme allkasutusse andmise nõusoleku kinnitus 36 EUR
Lepingu rikkumise teatis 5 EUR
Võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, min. 190 EUR
Liisingueseme valduse üleandmise organiseerimise menetlustasu lepingu rikkumise korral 2% tasumata osamaksete summast, min. 1000 EUR + kaasnevad kulud
Sõiduki teisaldamise menetlustasu 70 EUR + kaasnevad kulud
Viivis liisingueseme tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) 0,3% päevas tasumata osamaksete summast, min. 50 EUR
Saldokinnituse väljastamine 12 EUR
Liisingulepingust või liisingulepinguga seotud dokumendist koopia tegemine 12 EUR koopia
Parkimistingimuste või muu õigusakti rikkumisest tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulud) menetlustasu 36 EUR + kaasnevad kulud
Arve väljastamine (paber, postiga) 2 EUR arve
Kordusarve väljastamine 12 EUR arve
Vara väljasotusarve/arve tühistamine või muutmine 36 EUR
Kindlustusjuhtumi käsitlemine 120 EUR
Liisingulepingu ennistamine 1% tasumata osamaksete summast, min. 160 EUR
  • 1 Hind koos KM-ga.