Laenud

Laen, krediidiliin, arvelduslaen
Teenus Hind
Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu lepingutasu:
Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa kuni 300 000 EUR 1,2% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 250 EUR
Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa alates 300 000 EUR 1% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast
Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu tingimuste muutmine:
Täiendava laenusumma, krediidilimiidi, arvelduslaenu limiidi andmine:
laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa kuni 300 000 EUR 1,2% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 250 EUR
Laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summa alates 300 000 EUR 1% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 200 EUR
Lepingutingimuste muutmine 0,5% laenu, krediidiliini ja arvelduslaenu summast, min 200 EUR
Maksekuupäeva muutmine 30 EUR
Teised lepingu muudatused 0,5%, min 250 EUR
Täielik või osaline ennetähtaegne laenu / krediidiliini tagastamine 2% tagastatud laenusummast / krediidilimiini limiidi vähendatavast summast
Avalikes registrites registreeritud laenutagatiste seotud muudatused, sh. al. pandipidaja vahetus, ühe tagatise vahetamine teise vastu jmt:
kinnisvara 0.1% väljastatud ja maksmata krediidisummast või krediidilimiidi limiidist (min.150 EUR)
muud tüüpi laenutagatised 150 EUR iga laenutagatise objekti kohta, mille osas muudatusi tehakse
Muud muudatused, mida ei ole nimetatud punktis 16.2. 75 eurot iga dokumendi kohta
Pangagarantii
Teenus Hind
Garantii väljastamine:
kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas või hoius Kokkuleppel (min. 120 EUR)
muu tagatis Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Garantii kasutamine:
kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas või hoius 1% aastas (min. 40 EUR)
muu tagatis Kokkuleppel (min. 40 EUR)
Garantii tingimuste muutmine, garantii tühistamine enne kehtivusaja lõppu 80 EUR
Teade garantii võimaliku väljaandmise kohta 50 EUR
Lisatasu kiirkorras garantii väljastamiseks, muudatuste tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul 70 EUR
Garantii näidise ettevalmistus (kui garantiid ei ole väljastatud) 70 EUR
Garantii tagastamine / Maksenõude käsitlemine 0.2% tagastatavast summast, min 200 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii teatamine 85 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii muutmise teatamine 75 EUR
Kliendi nimel garantiinõude käsitlemine 250 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii autentsus teatamine 40 EUR
Postikulud Tegelikud kulud
SWIFT sõnum 10 EUR
Impordiakreditiiv
Teenus Hind
Importakreditiivi väljastamine Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Importakreditiivi kasutamine:
kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas või hoius 1% aastas (min. 40 EUR)
muu tagatis Kokkuleppel (min. 40 EUR)
Importakreditiivi tingimuste muutmine akreditiivi tühistamine 80 EUR
Importakreditiivi näidise ettevalmistus (kui importakreditiivi ei ole väljastatud) 70 EUR
Dokumentide ja makse käsitlemine Dokumentide, makse kontrollimine 0.2% dokumendi summast (min 150 EUR)
Tasu erinevusi sisaldavate dokumentide käsitlemise eest 85 EUR
Dokumentide tagastamine, kui makset ei tehtud 40 EUR
Kauba omandiõiguse loovutamine (kui kaup on saadetud panga nimele) 70 EUR
Edasilükatud makse tasu 85 EUR
SWIFT sõnum 10 EUR
Postikulud Tegelikud kulud
Ekspordiakreditiiv
Teenus Hind
Teatamine ekspordiakreditiiv kvittung 85 EUR
Ekspordikreditiivi näidise koostamine (kui ekspordiakreditiiv ei ole väljastatud) 150 EUR
Ekspordiakreditiivi muutmise teatamine, ekspordiakreditiivi tühistamine 75 EUR
Ekspordiakreditiivi dokumentide eelkontroll 75 EUR
Dokumentide ja makse käsitlemine 0.2% dokumendi summast (min 150 EUR)
Dokumentide tagastamine 40 EUR
Akreditiivi ülekandmine 0.3% ülekantava akreditiivi summast (min 200 EUR)
Akreditiivi loovutamine 0.1% summast (min 150 EUR)
Ekspordiakreditiivi kinnitamine Kokkuleppel (min. 100 EUR)
Ekspordikreditiivi diskonteerimine Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Edasilükatud makse tasu 85 EUR
SWIFT sõnum 10 EUR
Postikulud Tegelikud kulud
Documentaalne Inkasso
Teenus Hind
Import inkasso:
dokumendid makse, aktsepteerimise vastu 0.2% summast (min 100 EUR)
Eksport inkasso:
Teenus Hind
käsitlemine dokumentide väljamaksmine 0.2% summast (min 100 EUR)
Tingimuste muutmine 40 EUR
Dokumentide tagastamine keeldumise korral 40 EUR
Kauba omandiõiguse loovutamine (kui kaup on saadetud panga nimele) 70 EUR
Postikulud Tegelikud kulud
SWIFT sõnum 10 EUR